Firmowe podatki

Czy warto pożyczać własnej firmie swoje osobiste oszczędności?

Czy warto pożyczać własnej firmie swoje osobiste oszczędności?

Pobieranie pieniędzy z osobistego konta oszczędnościowego i pożyczanie ich firmie ma sens tylko wtedy, gdy można ona wykorzystać te pieniądze w celu zmniejszenia firmowych kosztów lub uzyskania odsetek wyższych niż bankowe. Na przykład, załóżmy, że twoja firma płaci odsetki w wysokości 8% rocznie od kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 20 000 funtów. Tymczasem ty masz 30 000 funtów, które so odłożone na różnych kontach w bankach i które zarabiają mniej niż 1%. Jeśli pożyczysz firmie tyle, aby spłacić kredyt w rachunku bieżącym, roczny zysk finansowy netto wyniesie około 1400 funtów. Zysk ten można uzyskać od firmy na wiele sposobów, na przykład poprzez naliczanie odsetek.

Jak to prawidłowo wykonać?

Zakładając, że firma może pożyczać pieniądze od swoich dyrektorów (jest to określone w jej statucie), dla celów podatkowych warunki pożyczki powinny być jasno określone w umowie (najlepiej, jeżeli spisze je prawnik). Umowa powinna szczegółowo określać wysokość pożyczki, oprocentowanie, okres spłaty i wszelkie inne warunki. Sporządzenie umowy pożyczki nie jest obowiązkowe, ale zalecane, gdyż pozwala to na stworzenie dokumentacji, która może okazać się przydatna w przyszłości.

Dyrektor może zgodzić się na udzielenie pożyczki bez odsetek lub uzgodnić ich wysokość z firmą. Jeśli od pożyczki naliczane są odsetki, liczą się one jako dochód osobisty dyrektora i muszą zostać wykazane w jego zeznaniu podatkowym Self Assessment.

Przed wypłaceniem odsetek dyrektorowi firma musi odliczyć od nich podatek dochodowy według podstawowej stawki 20%, a następnie co kwartał odprowadzać go do HMRC na formularzu CT61.  

Pożyczki udzielane firmie przez dyrektorów muszą być zewidencjonowane (niezależnie od formy, w jakiej zostały udzielone - nie muszą to być jedynie pieniądze). Są one wykazywane jako zobowiązania krótkoterminowe w bilansie, gdy spółka składa swoje roczne sprawozdanie finansowe.

Spółka nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych od żadnych pożyczek, które firma bierze od jej własnych dyrektorów.

O czym należy pamiętać?

Jeżeli firma jest początkująca, nie powinieneś ustalać odsetek w wysokości, które by ją nadmiernie obciążyły - będzie to miało negatywny wpływ na płynność finansową interesu. Podobnie, kiedy ustalasz okres czasu, w jakim pożyczka ma być spłacona - jeżeli firma jest nowa, rozsądnym rozwiązaniem będzie ustalić dłuższy okres spłaty.

Zapłacone odsetki a podatek dochodowy od osób prawnych

Niezależnie od tego, czy firma płaci odsetki tobie, czy bankowi, jej sytuacja podatkowa co do zasady się nie zmienia. Pożyczka lub podobny instrument, np. kredyt w rachunku bieżącym, podlega opodatkowaniu na zasadzie "stosunku kredytowego" (loan relationship). Odsetki, które naliczysz firmie za swoją pożyczkę nie zostaną bezpośrednio odliczone od zysków firmy, ale zostaną zaliczone jako obciążenie z tytułu stosunku kredytowego. Powoduje to, że odliczenie ich od zysku ma charakter limitowany. Jeżeli jednak pieniądze pożyczone przez firmę pojawiają się w zastępstwie ewentualnej pożyczki bankowej, nie traci ona żadnych ulg podatkowych.

Mimo, że firma musi odliczyć podatek dochodowy w wysokości 20% od wszelkich odsetek, które ci płaci, otrzymujesz taką samą ulgę od swojego zobowiązania podatkowego, zatem odliczenie to jest dla ciebie neutralne podatkowo.

Co zrobić z zyskiem?

Po zmniejszeniu kosztów odsetkowych firmy (i prawdopodobnie opłat za przekroczenie salda na rachunku bieżącym lub prowizji za udzielenie pożyczki), najlepiej zysk podzielić. Przyjęcie pieniędzy w formie dywidendy nie jest najbardziej efektywną podatkowo opcją. Zamiast tego firma może wypłacać odsetki według znacznie wyższych stawek niż te, które można uzyskać w banku. Zaletą tego rozwiązania w porównaniu z dywidendą jest to, że stanowi ono koszt uzyskania przychodu dla firmy.

Podatek od osób fizycznych - odsetki czy dywidendy?

Podobnie jak w przypadku dywidend, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) od odsetek wypłacanych przez firmę.Ponadto odsetki objęte są zerową stawką podatkową.

Jeżeli jako dyrektor będący właścicielem firmy pobrałeś już wystarczającą ilość dywidend, aby skorzystać z zerowej stawki podatkowej (2,000 funtów na rok podatkowy), sprawdź, czy wykorzystałeś już zerową stawkę na odsetki. Ta tak zwana ulga na oszczędności wynosi 1,000 funtów dla podatników płacących podstawową stawkę i 500 funtów dla płacących wyższą stawkę. Oznacza to, że odsetki są znacznie korzystniejszą opcją z podatkowego punktu widzenia.

Na przykład podatnik płacący wyższą stawkę za dywidendę w wysokości 1000 funtów uzyskałby dochód netto w wysokości 675 funtów. Opcja alternatywna to wypłacenie odsetek w wysokości 1,234 funtów (przy takim samym koszcie netto). Kwota ta odpowiada uldze odsetkowej w wysokości 1000 funtów w podatku dochodowym od osób prawnych według stawki 19%. Od kwoty 1,234 funty odliczamy podatek w wyższej stawce. Wynik: 740 funtów netto.

Uwaga! Jeśli jesteś w związku małżeńskim lub masz partnera cywilnego i nie wykorzystują oni w pełni swojej ulgi na oszczędności, mogą udzielić pożyczki twojej firmie, dzięki czemu będzie ona mogła zmniejszyć swoje zadłużenie.

Pamiętaj, że sytuacja podatkowa firmy się nie zmienia, niezależnie od tego, czy odsetki są płacone tobie, czy bankowi. Jeśli uda się je zmniejszyć, będzie w lepszej sytuacji. Oszczędności można pozostawić w firmie albo wyodrębnić ich część lub całość. Najbardziej efektywnym podatkowo sposobem jest naliczanie odsetek dla spółki.

powiązane artykuły