Podatek od zakupu nieruchomości w Szkocji

Podatek od zakupu nieruchomości w SzkocjiPodatek od zakupu nieruchomości w Szkocji

Land and Buildings Transaction Tax (LBTT), czyli podatek od transakcji dotyczących gruntów i budynków jest nakładany na zakup gruntów lub nieruchomości, zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, oraz na dzierżawy niemieszkalne w Szkocji.

LBTT zastąpił brytyjski Stamp Duty Land Tax w dniu 1 kwietnia 2015 roku.

Jak wyliczany jest Land and Building Transaction Tax?

Podatek jest wyliczany proporcjonalnie do rzeczywistej ceny nieruchomości. Stawka procentowa dla każdego progu podatkowego jest stosowana tylko do części ceny powyżej odpowiedniego progu i do następnego progu.

Jeśli kupisz nieruchomość za cenę, która wynosi mniej niż zerowy próg podatkowy, nie będziesz mieć LBTT do zapłacenia.

Stawki i progi podatkowe dla różnych typów nieruchomości

Stawki i progi są określane osobno dla:

 • nieruchomości mieszkalnych;
 • nieruchomości mieszkalnych obciążonych opłatą uzupełniającą za zakup dodatkowego mieszkania (Additional Dwelling Supplement – ADS: gdy kupujący nabywa lokal mieszkalny, w wyniku czego jest właścicielem więcej niż jednego lokalu mieszkalnego i nie wymienia swojego głównego miejsca zamieszkania. Jest to dodatkowa kwota LBTT, pobierana od transakcji zawartych po lub w dniu 16 grudnia 2022 roku w wysokości 6% odpowiedniej zapłaty za transakcję, w której całkowita cena zakupu dodatkowego mieszkania wynosi £40,000 lub więcej. Dla transakcji zawartych przez 16 grudnia obowiązuje stawka 4%. Więcej na ten temat tutaj);
 • nieruchomości niemieszkalnych;
 • najmu komercyjnego.

Podatek od zakupu nieruchomości mieszkalnych (Residential properties)

Do nieruchomości mieszkalnych zalicza się:

 • budynki używane lub nadające się do użytku jako mieszkania;
 • mieszkania w trakcie budowy;
 • budynki przystosowywane do użytku jako mieszkanie.

Do mieszkalnych zalicza się także następujące mieszkania wielorodzinne:

 • lokale mieszkalne dla uczniów;
 • lokale mieszkalne dla studentów (inne niż akademiki dla szkół średnich i wyższych);
 • zakwaterowanie dla członków sił zbrojnych.

Od dnia 1 kwietnia 2021 dla nieruchomości mieszkalnych obowiązują następujące stawki:

Musisz wysłać deklarację LBTT, jeśli zapłacisz więcej niż £40,000 za nieruchomość - nawet jeśli faktycznie nie musisz nic płacić, bo kwota zakupu nie przekracza progu zerowego.

Jeśli kwota ceny przekracza próg zerowy, LBTT jest naliczany według odpowiedniej stawki od zapłaconej kwoty w ramach każdego progu.

Przykład.

Dom zakupiono za kwotę £800,000. Wyliczenie wyglądać będzie następująco:

0% dla pierwszych 145,000 funtów;

2% dla kolejnych 105,000 funtów: £105,000 x 2% = £2,100

5% dla kolejnych 75,000 funtów: £75,000 x 5% = £3,750

10% dla kolejnych 425,000 funtów: £425,000 x 10% = £42,500

12% dla pozostałych 50,000 funtów: £50,000 x 12% = £6,000

W sumie zatem będzie do zapłacenia £48,356 podatku LBTT.

Od podatku LBTT istnieją zwolnienia w niektórych, ściśle określonych sytuacjach. Możesz o nich przeczytać tutaj.

Ulga dla osób kupujących po raz pierwszy – First-Time buyers relief

Dostępna jest ulga dla osób kupujących po raz pierwszy, która przesuwa granicę pierwszego progu podatkowego ze £145,000 do £175,000.

Dla transakcji zawartych po dniu 1 kwietnia 2021 roku na skutek zastosowania tej ulgi podatek może ulec zmniejszeniu maksymalnie o £600.

Więcej na temat tej ulgi napiszemy w osobnym artykule.

Podatek od zakupu nieruchomości niemieszkalnych (Non-Residential properties)

Nieruchomości niemieszkalne to:

 • nieruchomości komercyjne, na przykład sklepy lub biura;
 • nieruchomości, które nie nadają się do zamieszkania;
 • lasy;
 • grunty rolne, które są częścią działającego gospodarstwa lub są wykorzystywane do celów rolniczych;
 • 6 lub więcej nieruchomości mieszkalnych zakupionych w ramach jednej transakcji - zgodnie z art. 116 ust. 7 ustawy o finansach z 2003 r. (FA 2003), w przypadku gdy sześć lub więcej odrębnych lokali mieszkalnych jest "przedmiotem pojedynczej transakcji obejmującej przeniesienie głównego udziału w nich lub przyznanie prawa najmu", lokale te traktuje się jako niebędące nieruchomościami mieszkalnymi.

Ponadto jako nieruchomość niemieszkalną traktuje się budynki wykorzystywane do następujących celów:

 • jako dom lub inna instytucja zapewniająca zakwaterowanie dla dzieci;
 • jako akademik dla studentów szkół średnich lub wyższych;
 • jako dom lub inna instytucja dla osób wymagających osobistej opieki ze względu na wiek, niepełnosprawność, uzależnienie od narkotyków lub alkoholu lub stan zdrowia psychicznego;
 • szpital lub hospicjum;
 • więzienia lub podobnego zakładu;
 • hotelu, zajazdu lub podobnego zakładu.

To, czy dana transakcja jest niemieszkalna, należy jednak rozpatrywać indywidualnie.

Dla nieruchomości niemieszkalnych, zakupionych w dniu lub po dniu 25 stycznia 2019 roku obowiązują następujące stawki:

Przykład.

Podatek od zakupu powierzchni biurowej za cenę £465,000 wyliczany jest następująco:

0% dla pierwszych 150,000 funtów

1% dla kolejnych 100,000 funtów: £100,000 x 1% = £1,000

5% dla pozostałych 215,000 funtów: £215,000 x 5% = £10,750

W sumie zatem będzie do zapłacenia £11,750 podatku LBTT.

Podatek od zakupu najmu komercyjnego (Lease Transactions)

Podatek ten może dotyczyć każdego, kto wynajmuje grunty lub nieruchomości niemieszkalne w Szkocji.

Jeśli kwota czynszu przekracza próg LBTT dla nieruchomości niemieszkalnych, zapłacisz LBTT od czynszu.

Dla najmu komercyjnego, którego zakup został dokonany w dniu lub po dniu 7 lutego 2020 roku obowiązują następujące stawki:

LBTT może być również płatny od świadczenia podlegającego opodatkowaniu innego niż czynsz zawarty w cenie zakupu, jak np. wypłata premii. W takich przypadkach stosuje się standardowe stawki i przedziały podatkowe dla transakcji dotyczących nieruchomości niemieszkalnych.

Jeśli średni czynsz wynosi co najmniej £1,000 rocznie, to stawka 0% nie ma zastosowania w odniesieniu do premii. Wszystkie takie świadczenia będą opodatkowane według stawki podatkowej następnego progu podatkowego.

Kalkulator podatku LBTT

Aby obliczyć wysokość podatku LBTT do zapłaty, można skorzystać z kalkulatora, zamieszczonego na tej stronie. Aby z niego skorzystać, trzeba podać następujące informacje:

 • data przeprowadzenia transakcji;
 • typ nieruchomości;
 • cena zakupu;
 • czy zakup kwalifikuje się jako zakup dodatkowej nieruchomości mieszkalnych z dodatkiem mieszkaniowym (ADS);
 • czy zakup jest częścią transakcji powiązanych (jeśli stanowią część pojedynczego schematu, porozumienia lub serii transakcji, pomiędzy tym samym kupującym i sprzedającym lub osobami z nimi związanymi. np. jeśli ktoś sprzedaje nieruchomość mieszkalną w taki sposób, że Ty kupujesz dom, a Twój krewny kupuje ogród, te 2 transakcje są powiązane, ponieważ uczestniczą w niej osoby powiązane i kupują rzeczy od tego samego sprzedawcy w ramach jednej transakcji);
 • czy kupującemu przysługuje ulga First time buyer relief – ulga dla osób kupujących po raz pierwszy mieszkanie, które ma być ich jedynym lub głównym miejscem zamieszkania. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Zmiany w podatku od zakupu nieruchomości w 2023 roku

W grudniu 2022 roku, jako część szkockiego budżetu na rok 2023-2024, ogłoszono podwyżkę Additional Dwelling Supplement (ADS) do 6%. Zmieniona stawka będzie miała zastosowanie do umów zawartych w dniu lub po 16 grudnia 2022 r. W przypadku umów zawartych w dniu 15 grudnia lub przed nim obowiązywać będzie poprzednia stawka 4%.

Więcej informacji na temat podatku Land and Building Transactions Tax można znaleźć pod tym adresem.

Zostań czytelnikiem, aby otrzymać pełny dostęp do treści
Darmowe konto na zawsze, nie podajesz danych karty
Dodatkowo otrzymujesz dostęp newslettera
Możliwość zadawania pytań do artykułów
Dodatkowe opcje wyszukiwania treści (w budowie)
Powiązane artykuły:
Brak artykułów

Załóż darmowe konto i otrzymaj dostęp do pełnych wersji artykułów

Dodatkowo w każdy wtorek otrzymasz podsumowanie nowych artykułów.

Zostań czytelnikiem