Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie i ZUS w UK

Podwójne opodatkowanie i ZUS w UK

Pani Kasia chce uporządkować swoje sprawy finansowe po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii w sierpniu 2020 roku. Jest wspólniczką w polskiej spółce Ambit z.o.o., która to spółka wykonuje sporadycznie zlecenia w Wielkiej Brytanii.  Pani Kasia otrzymuje od spółki wynagrodzenie jako mianowany członek zarządu oraz pobiera pensję od spółki z umowy o pracę na część etatu jako pracownik oddelegowany do pracy z terenu Wielkiej Brytanii.
Pani Kasia nie zamierza wracać do Polski. Zastanawia się nad możliwościami otworzenia własnej działalności w Zjednoczonym Królestwie. Rozważa tez opcję utworzenia tu oddziału Ambit z o.o.
Z ustaleń wynika, że pani Kasia w roku podatkowym 2020/21 była już rezydentką podatkową Wielkiej Brytanii. Więcej na temat ustalania rezydencji podatkowej w tym artykule.

Kwestia zabezpieczenia socjalnego

Według polskiego prawa, osoba zatrudniona w polskiej spółce powinna w Polsce płacić swoje składki socjalne. Jednak w omawianym przypadku praca jest wykonywana poza granicami kraju, zatem nadrzędnym prawem będzie tu prawo międzynarodowe, a dokładnie unijne.
Wielka Brytania ma z Unią Europejską podpisaną umowę post-brexitową o handlu i współpracy (UK-EU Trade and Cooperation Agreement). Kluczowe zasady pozostały bez zmian: podatnik płaci składki socjalne tylko w jednym kraju – generalnie w tym, w którym wykonywana jest praca. Specjalne przepisy jednak mają zastosowanie dla „pracowników wyłączonych” (detached workers), czyli takich, którzy zostali przez firmę oddelegowani celem wykonania za granicą tymczasowych lub krótkoterminowych zadań.
Brytyjska legislacja mówi, że jeżeli osoba zatrudniona i zarabiająca w krajach Unii Europejskiej przyjeżdża do Wielkiej Brytanii na okres krótszy niż̇ 24 miesiące, opłacanie składki NIC Class 1 nie jest wymagane. Po upływie 24 miesięcy składki należy zacząć opłacać na terenie UK.

Zatem pani Kasia jako osoba oddelegowana krótkoterminowo z kraju UE, będąc na umowie o pracę w Polsce podlegała przepisom ubezpieczenia w ojczyźnie. Spółka Ambit powinna była aplikować o dokument A1, czyli o zaświadczenie wydawane przez urząd podatkowy celem potwierdzenia, któremu ustawodawstwu podlega dana osoba w kwestii zabezpieczenia społecznego. Jeżeli brytyjska rezydentura Pani Kasi rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku, zatem okres obowiązkowego ubezpieczenia w Polsce kończy się po 24 miesiącach, czyli w sierpniu 2022 roku. Pani Kasia jednak postanowiła już teraz, czyli w momencie rozpoczęcia nowego roku podatkowego w Wielkiej Brytanii, pozostać tu na stałe. Zatem powinna aplikować o numer NIN (National Insurance Number) i od kwietnia 2022 roku płacić składki na ubezpieczenie społeczne w Zjednoczonym Królestwie.

Polski Ład a ubezpieczenie w Anglii

Przeniesienie ubezpieczenia socjalnego do Wielkiej Brytanii jest też wskazane z powodu nowych uregulowań prawnych, obowiązujących w Polsce od 1 stycznia 2022 roku. Jedną ze zmian jest wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków zarządu spółek. Członkowie zarządu, jeśli otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania zostaną objęci składką zdrowotną w wysokości 9% od przychodu (bez możliwości odliczenia jej od podatku). Nie trzeba jednak ubezpieczać w Polsce członków zarządu, którzy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa o NFZ,Dz. u. 2004 nr 210 poz. 2135, tekst ujednolicony).

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu członkostwa w zarządzie spółki

Pani Kasia podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tylko od dochodów osiąganych na terenie Polski przy uwzględnieniu przepisów Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki ma zastosowanie artykuł 15 Konwencji: "Wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się̨ Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę̨ w drugim Umawiającym się̨ Państwie, mogą̨ być opodatkowane w tym drugim Państwie”. W praktyce oznacza to, że dochody osiągane przez panią Kasię z tego tytułu będą opodatkowane w Polsce podatkiem ryczałtowym 20% (stawka dla nierezydentów podatkowych Polski).
Zatem pani Kasia powinna złożyć w UK wniosek o wystawienie certyfikatu potwierdzającego rezydenturę brytyjską i rozliczyć się z dochodów w polskim urzędzie podatkowym, a podatki, które zapłaci w Polsce, będą podlegały odliczeniu w Wielkiej Brytanii. 

Brytyjski rezydent zatrudniony w Polsce

Tu sprawa jest prosta. Zgodnie z przepisami Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ pani Kasia jest rezydentką podatkową Wielkiej Brytanii i tu też pracuje, jej dochody z tytułu umowy o pracę podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.

powiązane artykuły